quinta-feira, 7 de maio de 2009

Un retroceso imparable

http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=424146

Un 51,4% da sociedade asegura que utiliza de xeito frecuente a lingua propia fronte ao 29% que o fai só en castelán

A. ARNÁIZ. LUGO

A poboación galega máis nova está a sufrir un proceso de substitución do galego polo castelán
FOTO: Cris Tobío

Ser ou non ser? Galego ou castelán? Esa é a cuestión. E neste polémico tema do idioma, Lugo e Ourense son, por esta or­de, as provincia que rexistran un uso máis frecuente do gale­go fronte ó castelán, cunhas porcentaxes do 65,2 e 64,5%, res­pectivamnte, de poboación que emprega habitualmente a lingua materna para expresarse.

Estas cifras revelan que a uti­lización do galego nesas dúas provincias orientais é superior en quince puntos ás rexistra­das nas provincias atlánticas da Coruña e Pontevedra, onde as porcentaxes de falantes habituais representan o 45,3 e 48,3%, respectivamente. Estes son os datos que se desprenden dunha enquisa rea­lizada en febreiro pasado, a dous mil maiores de 18 anos, polo Obradoiro de Socioloxía S.L e o Estudo Indaga, sobre usos lin­güísticos en Galicia.

A xente que emprega ambas as linguas non chega ao 20%

En termos xerais, este traballo sobre usos idiomáticos pon de manifesto que máis da metade dos galegos, un 51,4%, empregan de xeito fre­cuente o galego á hora de fa­lar, fronte ó 29,2% que o fai en castelán. Un 19,3% di em­pregar as dúas linguas por igual. Á hora de autovalorar o xeito de falar a lingua prol­pia, máis da metade dos gale­gos, 54 de cada cen, aseguran falalo ben. Un 39% recoñece que o falan regular e só un 6,6% dos enquisados afir­ma que non sabe falalo.

Por provincias as diferenzas agrándanse, así en Lugo só o 2,7% recoñece non saber fa­lar galego, un rexistro que na provincia de Ourense ascende ó 4%. Unhas cifras que se dupli­can nas demarcacións atlán­ticas de Pontevedra e da Coruña, cun 7,3 e un 8 por cento, res­pectivamente, de persoas que afirman non saber empregar o ga­lego á hora de falar.
  • EN CIFRAS
Só falan galego o 42 % dos mozos

Este estudo elaborado polo Obradoiro de Socioloxía e o Estudo Indaga pon de relevo tamén que a utilización do ga­lego entre persoas que superan os 60 anos, anda polo 64%, fronte ó uso entre os máis novos, que se sitúa no 42 por cento.

En canto á autovaloración da fala en galego ligada á intención de voto nas eleccións, os afíns ó Partido Popular din falalo ben nunha porcentaxe do 57,9, fronte ó 48,4 de cada cen, dos votantes do Partido Socialista de Galicia. Os simpati­zantes do Bloque Nacionalista Galego, incrementan ese nivel ata o 67 por cento.

Estes datos veñen unirse ao último mapa sociolin­güístico de Galicia, elaborado pola Real Academia Galega, que evidenciaba que os rexistros de persoas que nunca falan galego pasaron do 13% , no ano 1992, ó 25 por cento, no 2004.

Este mapa é outra eviden­cia do retroceso da lingua, sobre todo, na súa transmisión xeracional de pais a fillos.

1 comentário:

  1. A ver quando os galegos podemos "elegir" a nossa língua. A demagogia da "libertad" e as patranhas do nacionalismo central nom podem agochar umha realidade cada dia mais sangrante e apenas atalhável com o reforço do galego através do Sul, um galego estenso que mire, sobretodo, para si mesmo, mas tamém para o Brasil, superando umha autarquia económica que nos afoga e que fai tirar recursos que se poderiam aproveitar bem melhor noutras estratégias e inversons.

    Nós Sós!

    ResponderEliminar